Vedtægter
Startside Om Freja Bliv medlem Skumsprøjten Kalender Sommertogter Billeder Følg os på Facebook

Bestyrelsen
Generalforsamling
Historie
Tekniske data
Sejlreglement
Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Skibslaget Freja Byrding.-

 

Skibslagets hjemsted er Hejlsminde.- Skibslagets adresse er: "Æ Naust", Hejlsmindebakken 25-A, 6070 Christiansfeld.-

 

§ 2. Formålet

Skibslagets formål er at bygge, bruge, bevare og vedligeholde vikingeskibet Freja Byrding og Nausten samt udbrede kendskabet til sejlads med vikingeskibe, til vedligeholdelse af samme samt til vikingetidens kulturelle forhold i bred almindelighed.-

 

Formålet omfatter endvidere administration af de midler, som indgår til skibslaget eller er skænket til ovennævnte formål.-

 

§ 3. Skibslagets formue

Skibslagets formue består af skibet Freja, skibshallen "Nausten" med inventar, skibstilbehør af enhver art, værktøj, samt de midler, skibslaget til enhver tid måtte være ejer af.

 

§ 4. Medlemsforhold

Som aktive medlemmer af skibslaget kan optages personer der

 

1.: Er fyldt 16 år (Dispensation kan gives såfremt særlige forhold taler herfor)

2.: Har vist betydelig interesse for skibs- og Naustbyg- geriet og/eller vedligeholdelse af skib og bygning

3.: Er godkendt af bestyrelsen

4.: Betaler det fastsatte kontingent.-

Medlemskabet er personligt.- Som medlem kan optages familier omfattende en husstand med hjemmehørende børn under 18 år.

 

Indmeldelse sker ved henvendelse til skibslagets bestyrelse med angivelse af navn, adresse og telefonnummer.- Ved indmeldelsen betales det fulde kontingent for det år indmeldelsen finder sted i.-

 

Optagelse kan nægtes når særlige grunde taler herfor, og et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen.- Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling.-

 

Sæsonmedlemskab af Skibslaget Freja Byrding

Sæsonmedlemskab kan kun tegnes én gang og gælder fra tegningsdagen til den 31. december samme år. Medlemskabet giver ret til at sejle med Freja i hele perioden.

Ved tegning af medlemskabet opgives navn og adresse skriftligt på alle, der indgår i medlemskabet.

Ønsker man efter sæsonmedlemskabets udløb at fortsætte i skibslaget, overgår man til almindeligt medlemskab.

Som for skibslagets øvrige medlemmer gælder, at man selv sørger for at forsikre sig. Skibslaget har ingen forsikring, der dækker personer under sejlads eller arbejde på skibet.

 

Som passive støttemedlemmer uden stemmeret kan optages personer eller virksomheder som vil tegne et éngangs medlemskab, eller betale et årligt støttebeløb, fastsat af generalforsamlingen, alt til fremme af skibslagets formål.-

 

Udmeldelse finder sted skriftligt til et bestyrelsesmedlem senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang.-

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for skibslaget.- Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der  med simpel flertal af de fremmødte træffer endelig afgørelse.-

 

Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfalden kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb.-

 

Eksklusion eller sletning på grund af kontingentrestancer fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår i hvilket udelukkelsen finder sted.-

 

§ 5. Kontingent

Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen og indbetales til skibslaget efter påkrav senest 1/3.-

 

Kontingent er p.t.:

 

A.: Enkeltmedlemmer. kr. 375,00

B.: Parmedlemskab kr. 600,00

C.: Sæsonmedlemskab koster kr. 100,00

Voksen over 18 år - gælder fra tegningsdagen og det på-gældende år ud. 

Egne børn under 18 sejler gratis med.

Medlemmers børnebørn: Forældre skal være medlem/sæsonmedlem og give skriftlig tilladelse/fuldmagt.

E.:Passivt årsmedlemskab......... kr. 100,00

Såfremt uforudsete udgifter til reparationer og  forbedringer af skib og hus ikke kan dækkes af skibslagets ordinære kontingentindbetalinger og andre indtægter, kan bestyrelsen i et regnskabsår til dette specifikte formål opkræve et månedligt bidrag ved hvert enkelt medlem.-

 

Denne beslutning skal godkendes på førstkommende generalforsamling.- Er denne udgift af en sådan størrelse, at denne ekstraordinære kontingentudskrivning skal løbe over flere år, skal den godkendes på førstkommende generalforsamling efter at udgifterne er påløbet.-

 

Bestyrelsen skal overfor generalforsamlingen specificere denne udgift.-

 

§ 6. Medlemsrettigheder og pligter

Medlemmerne er forpligtet til at overholde skibslagets love og leve op til dens formålsbestemmelse.

Aktive medlemmer er altid berettiget til at sejle med Freja Byrding.

Sæsonmedlemmer er berettiget til at sejle med Freja Byrding på endagsture fra medlemskabets tegning til udgangen af på-gældende år.

Ønskes flerdagsture/sommertogter må man tegne ordinært medlemskab.

Medlemmer af andre råsejlsriggede skibe er berettiget til at sejle endagsture med Freja Byrding, dog ikke som skipper. Turene skal udgå fra og slutte i Hejlsminde.

Prisen på ovenstående findes på skibslagets hjemmeside: www.frejabyrding.dk og i skibslagets blad Skumsprøjten.

For alle gælder, at det til enhver tid gældende sejladsregle-ment skal overholdes.

Medlemmerne er berettiget til at anvende Nausten i forbin-delse med arbejde på Freja Byrding. Anden anvendelse fore-lægges bestyrelsen.

 

§ 7. Bestyrelsen 

Skibslagets daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5,6 eller 7 personer, valgt af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.- Hvert år vælges 2, 2 eller 3, henholdsvis 3, 4 eller 4 medlemmer.-

 

Der kan finde genvalg sted.-

 

Der vælges 1, 2 eller 2 suppleanter hvert år.-

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter den årlige generalforsamling, med formand, næstformand, sekretær og kasserer.-

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.- Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent eller 2, 3 eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.-

 

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat i protokol.-

 

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når mindst 3,4 eller 5 medlemmer er til stede.-

 

Formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.-

 

Bestyrelsen er forpligtet til at søge tilskud af enhver art til dækning af skibslagets udgifter.-

 

Bestyrelsen fastsætter sejladsreglement, herunder uddannelseskrav vedr. skippere.-

 

Bestyrelsen fastsætter retningslinier for uddannelse af mandskab og skippere.-

  

§ 8. Tegning

Skibslaget forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og 2 andre medlemmer af bestyrelsen.-

 

I tilfælde af køb/salg af skib eller Naust samt pantsætning af skibslagets aktiver kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.-

 

§ 9. Hæftelse

Der påhviler ikke skibslagets medlemmer nogen personlig hæftelse for de skibslaget påhvilende forpligtelser.-

 

§ 10. Generalforsamling

Skibslagets øverste myndighed er generalforsamlingen.-

 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i tiden 1/1-1/3, og indkaldes med 21 dages varsel pr. brev eller i skibslagets medlemsblad "Skumsprøjten" til samtlige stemmeberettigede.-

Indkaldelsen skal angive dagsorden og for den ordinære generalforsamlings vedkommende, skibslagets regnskab.-

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når mindst 25 af skibslagets medlemmer fremsætter skriftligt krav herom.-

 

Møde- og stemmeberettigede er alle aktive medlemmer.- Der kan meddeles skriftlig fuldmagt.-

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:

 

1.: Valg af dirigent

2.: Formanden aflægger beretning

3.: Kassereren forelægger driftsregnskab og status for det forløbne regnskabsår

4.: Fastsættelse af kontingent samt evt. fastsættelse af det månedlige bidrag iflg. § 5               

5.: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

6.: Valg af revisor og suppleant

7.: Indkomne forslag

8.: Eventuelt.-

 

Forslag til beslutning på en generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingsdagen.- Indkomne forslag udsendes mindst 8 dage før generalforsamlingen til skibslagets medlemmer.-

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindelig stemmeflertal.- Dog kræves der til vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.-

 

Afstemninger skal finde sted skriftligt såfremt blot ét tilstedeværende medlem begærer dette.-

 

Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.-

 

§ 11. Regnskab og formue

Skibslagets regnskab og kontingentår følger kalenderåret.-

 

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer, der vælges for 2 år ad gangen, således at én revisor afgår hvert år.- Der vælges en suppleant.- Genvalg kan finde sted.-

 

Regnskabet opgøres efter god regnskabsskik.-

 

§ 12. Opløsning

Til skibslagets opløsning kræves vedtagelsen på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer.- Opnås den majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til inden en måned at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.-

 

I tilfælde af, at der efter reglerne i denne bestemmelse besluttes, at der skal ske en opløsning af skibslaget Freja Byrding, har den sidste bestyrelse pligt til at sørge for, at skibet og evt. øvrige aktiver bliver overdraget til et museum, en turistforening eller lignende, således at aktiverne ikke kan sælges til privat kommerciel udnyttelse.-Der er dog pligt til, længst muligt, at bevare aktiverne til fordel for et nyt skibslag.-

  

Vedtaget på generalforsamlingen den 31.01.2020 - kontingent priser opdateret 2019.

 
---------------------------------------------------------------------------------
Startside Kontakt

Optimeret til 1024 x 768 - Senest opdateret 08. april 2012